DIỄN ĐÀN KHỞI NGHIỆP - THÁI NGUYÊN VỚI CƠ CHẾ HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

Tác giả: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Ngày đăng: 25/07/2021

Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844), UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 30/6/2017, Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, nhằm triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh Thái Nguyên

Thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Thái Nguyên. Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động, đóng góp vào quá trình thúc đẩy và nâng cao chất lượng, tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh ban hành và sự vào cuộc của các cấp, ngành, tổ chức chính trị xã hội hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên đã phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, do chưa có quy định cụ thể về nội dung và mức chi nên việc triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. 

Ngày 21/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 27/2018/TT-BTC quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng (Thông tư số 27/2018/TT-BTC). Tại khoản 7 Điều 3 Thông tư quy định: “Các mức chi quy định tại Điều này là mức chi tối đa từ nguồn ngân sách nhà nước. Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương ban hành theo thẩm quyền các mức chi cụ thể đối với các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật của bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đảm bảo không vượt quá mức quy định tại Điều này”; Ngày 19/7/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2019/TT-BTC quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án 844 (Thông tư số 45/2019/TT-BTC). Tại khoản 1 Điều 14 của Thông tư quy định: “Nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 844 quy định tại Thông tư này là mức tối đa. Căn cứ theo các tiêu chí, điều kiện xét chọn, tuyển chọn các tổ chức, cá nhân tham gia Đề án 844 và khả năng cân đối nguồn lực, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan trung ương, Hội đồng nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với các nhiệm vụ Đề án 844 do địa phương thực hiện) quyết định cụ thể các nội dung và mức chi đảm bảo phù hợp”.

Trên cơ sở Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 và Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, để kịp thời quy định cụ thể nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh đã giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, các ngành, đơn vị có liên quan tham mưu thực hiện quy trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIII, Kỳ họp thứ 10 đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019, Ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên.

Các nội dung hỗ trợ theo Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết gồm:

- Nội dung và mức chi để tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo;

- Nội dung và mức chi để phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

- Nội dung và mức chi để phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

- Nội dung và mức chi đối với hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;
- Nội dung và mức chi đối với hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp;

- Nội dung và mức chi hỗ trợ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

- Nội dung và mức chi phục vụ công tác quản lý, chi phí chung cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

- Nội dung và mức chi để tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật.
Việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đúng quy định. Góp phần thúc đẩy và phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên./. 

 

Minh Đức - MBEC

Bạn đang xem: DIỄN ĐÀN KHỞI NGHIỆP - THÁI NGUYÊN VỚI CƠ CHẾ HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.
Bài trước Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

popup

Số lượng:

Tổng tiền: